OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností

LIFT OFF EUROPE s.r.o., IČO: 03436497, se sídlem Zelenky-Hajského 1826/1, Praha 3, 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231227, www: www.carrynaut.com email: info@carrynaut.com

(dále jen jako „Prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako “Kupující")

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je zboží Prodávajícího (dále jen jako "Zboží") (dále jen jako "Smlouva") prostřednictvím jeho on-line obchodu umístěného na stránkách www.carrynaut.com (dále jen jako "Obchod")

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo anglickém jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

2. Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim a s jejich zněním souhlasí.

3. Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.

4. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

5. Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.

6. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.

7. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

 a. Spotřebitelem je podle § 419 Občanského zákoníku každá fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Smlouvu, nebo jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.

b. Podnikatelem je podle § 420 Občanského zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DORUČENÍ ZBOŽÍ

1. Veškerá prezentace Zboží umístěná na stránkách Obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2. Na stránkách Obchodu jsou informace o Zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách, o nákladech za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestu a o nákladech spojených s dodáním a balením Zboží při doručování v rámci území České republiky. Má-li být Zboží doručováno mimo území České republiky, jsou informace o nákladech na takové doručení uvedeny zvlášť, popřípadě individuálně smluvně sjednány. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách Obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

4. Objednávku Zboží provede Kupující bez nutnosti přihlášení do uživatelského účtu. Po volbě Zboží, jeho množství, způsobu platby a způsobu dodání (včetně nákladů na toto dodání) má Kupující možnost údaje uvedené v objednávce zkontrolovat a případně změnit. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka s povinností platby“. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení tohoto potvrzení objednávky.

5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné telefonické nebo písemné potvrzení objednávky.

6. Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohovou či jinou obdobnou platbu. Na tuto skutečnost je Kupující upozorněn před uzavřením Smlouvy v popisu Zboží nebo v průběhu zadávání objednávky.

7. Kupující si při zadávání objednávky může zvolit z následujících způsobů úhrady kupní ceny Zboží a ostatních nákladů:

a. platební kartou přes službu GoPay, b. bankovním převodem, e. v hotovosti - pouze při osobním odběru na odběrovém místě v ČR

Společně s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit i náklady na balení a doručení Zboží v souladu se Smlouvou. V případě doručování Zboží mimo území České republiky může být výběr způsobů úhrady omezen.

8. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě platby převodem na účet je kupní cena splatná do 5 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V ostatních případech je kupní cena splatná při zadávání objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího splněn okamžikem připsání úhrady kupní ceny na účet Prodávajícího.

9. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

10. Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu zašle elektronickou poštou.

11. Je-li Prodávající povinen podle Smlouvy dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným, než smluveným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.

12. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

13. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

14. Žádný z termínů dodání Zboží smluvených mezi Kupujícím a Prodávajícím nelze brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tento článek III. Odstoupení od Smlouvy Obchodních podmínek se použije pouze v případech, kdy je Kupující spotřebitelem ve smyslu článku I. odst. 7. písm. a. těchto Obchodních podmínek. Je-li Kupující spotřebitelem:

I. Může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí Zboží či provedení platby. Odstoupení od Smlouvy může být provedeno jakýmkoli způsobem, například telefonicky na +420 608 769 244 nebo e-mailem na adresu info@carrynaut.com.

II. Je oprávněn od Smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním Zboží.

III. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od Smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo Smlouvy, objednávky nebo daňového dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Kupující může od Smlouvy odstoupit prostřednictvím vzorového formuláře na odstoupení od Smlouvy, jenž je přílohou těchto Obchodních podmínek. Jeho doručení Prodávající Kupujícímu potvrdí v textové podobě.

IV. Po odstoupení je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu obdržené Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu.

V. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal, nebo způsobem jiným, souhlasí-li s tím Kupující a nevzniknou-li tím Kupujícímu další náklady. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání Zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. S vrácením peněžních prostředků je Prodávající oprávněn počkat do doby, než mu Kupující vrátí Zboží, nebo prokáže, že jej odeslal.

VI. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující, a to i v tom případě, že Zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

VII. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

VIII. Kupující bere na vědomí, že právo odstoupit od Smlouvy se dle ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku nevztahuje mimo jiné na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího.

IX. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

X. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

2. Není-li Kupující spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit za písemně sjednaných podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím, nebo stanoví-li tak zákon.

IV. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2. Pokud má převzaté Zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá.

3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla ujednána nižší cena Zboží. Prodávající neodpovídá za vady, které mělo Zboží již při uzavření Smlouvy a vyplývá-li to z povahy Zboží. U použitého Zboží neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, které Zboží mělo již při převzetí Kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady, které Kupující sám způsobil.

4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li u popisu produktu uvedeno jinak. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

6. Nemá-li Zboží požadované vlastnosti, může Kupující žádat dodání nové součásti (týká-li se vada pouze této součásti) nebo nového Zboží bez vad. Není-li to možné, může Kupující od Smlouvy odstoupit. Neuplatní-li Kupující tato práva, nebo nemůže-li Prodávající dodat novou součást (týká-li se vada pouze této součásti) nebo nové Zboží bez vad, může Kupující požadovat přiměřenou slevu. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od Smlouvy.

8. Reklamaci může Kupující uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho provozovny Černomořská 455/3, Praha 10, 101 00. Prodávající Kupujícímu v písemné podobě potvrdí, kdy své právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

9. V případě, že si Kupující po vyřízení reklamace Zboží nevyzvedne nebo nezažádá o jeho zaslání do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) denně, maximálně však do výše ceny zboží.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo při registraci v Obchodu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na tuto adresu.

3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů může Prodávající, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Vyjma osob dopravujících Zboží Kupujícímu nebudou bez souhlasu Kupujícího jeho osobní údaje poskytnuty třetím osobám.

4. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich případné změně. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

5. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.

6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

3. K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

5. Pokud vztah související s užitím Obchodu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

7. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo při registraci.

8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.2.2016

V Praze dne 16.2.2016